Suomessa Valvira valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista sekä vanhuspalvelulain noudattamista. Kerromme tässä artikkelissa Valviran vanhustenhuoltoon liittyvistä tehtävistä.

Valvira valvoo vanhusten oikeusturvan toteutumista

Valviran tehtävänä on valvoa, että vanhukset ja muut asiakkaat saavat heille kuuluvan oikeusturvan. Erityisen tärkeää tämä on vanhustenhuollossa, sillä osa vanhuksista kärsii esimerkiksi muistisairauksista, joiden vuoksi he eivät enää välttämättä pysty itse täysivaltaisesti huolehtimaan asioistaan. Oikeusturvan varmistamiseksi Valvira järjestää valtakunnallista valvontaa ja ohjausta pyrkien varmistamaan vanhusten saamien palveluiden laadun sekä asianmukaisuuden. Lisäksi Valvira pyrkii varmistamaan, että palveluiden saaminen on tasapuolista ja että vanhuksia kohdellaan siten, että heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan.

Valviran työhön kuuluu aluehallintovirastojen ohjaaminen. Tällä pyritään sellaisten toimintaperiaatteiden yhdenmukaistamiseen, jotka liittyvät valvontaan sekä lupahallintoon. Myös ratkaisukäytäntöjen ja erilaisten menettelytapojen yhdenmukaistaminen on tärkeää. Näin toimiessaan Valvira pyrkii varmistamaan, että vanhukset saavat lakien, asetusten ja suositusten mukaista hoivaa ja hoitoa.

Miten pyritään takaamaan vanhuspalvelulain toteutuminen?

Vanhuspalvelulain toteutumista seurataan ja valvotaan valtakunnallisella tasolla. Laki astui voimaan vuonna 2013. Valvira on toteuttanut yhdessä THL:n kanssa kyselyn, jolla pyrittiin seuraamaan lain toteutumista. Kysely oli kaksivaiheinen, ensimmäinen vaihe ajoittui vuoden 2013 kevääseen ja toinen vaihe vuoden 2014 syyskuuhun. Kyselyn jäkeen käynnistettiin valtakunnallinen valvonta, jotta voitaisiin varmistaa, että vanhuspalvelulakia toteutetaan käytännössä kunnissa ympäri Suomen.

Millaisia tavoitteita vanhuspalvelulakiin kuuluu?

Lain tavoitteena on ikääntyneiden asukkaiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä itsenäisen toiminnan tukeminen. Samalla sen tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten osallistumismahdollisuuksia niin yksilö- kuin väestötasollakin. Palveluiden saatavuuden parantaminen on yksi vanhuspalvelulain tärkeimmistä tavoitteista. Laki määrittelee esimerkiksi kunnan järjestämisvastuuta sekä vastuuta selvittää palvelutarpeita. Lisäksi se määrittelee, kuinka kuntien tulee varmistaa tarjoamiensa palveluiden laatu.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna lain kautta pyritään tukemaan ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotona. Palveluita pyritään tarjoamaan asiakkaille ympäri vuorokauden suoraan tämän kotona taikka olosuhteissa, jotka ovat muulla tavoin kodinomaiset. Tämä edellyttää ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä ja kotihoidon palvelujen hyvää saatavuutta. Kotihoidon ohella voidaan vanhuksille tarjota myös muita palveluja, jotka tukevat hänen kotona asumistaan ja myös tällaisten palveluiden saatavuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.